ROZVOD
2GO
ONLINE

Právní služby v oblasti
RODINNÉHO PRÁVA

Nabízíme kompletní právní služby on-line! Zajistíme supervizi v zázemí "kamenné kanceláře"

ROZVOD
2GO
ONLINE

Právní služby v oblasti
RODINNÉHO PRÁVA

Nabízíme kompletní právní služby on-line! Zajistíme supervizi v zázemí "kamenné kanceláře".

Pomůžeme Vám vyřešit Váš rozvod efektivně.

Klademe důraz na konstruktivní řešení stylem win-win

Hledáme postup s ohledem na nejlepší zájem dětí .

Co byste měli vědět

Rodinné právo včetně vzniku a zániku manželství upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ „nový občanský zákoník“) část druhá.

V případě, že se v manželství narodily nezletilé děti, je nutné, aby soud nejprve rozhodl o úpravě poměrů k nezletilému dítěti / nezletilým dětem v době do a po rozvodu manželů (tzv. opatrovnický soud). Teprve poté lze provést rozvod manželství.  V případě zletilých, ale ještě studujících dětí, je též vhodné pokusit se vyřešit jejich zaopatření, zvlášť když s Vámi stále bydlí ve společné domácnosti, byť jsou již plně svéprávné.

Formy péče o nezletilé děti jsou:

 • Výlučná péče jednoho rodiče
 • Střídavá péče obou rodičů (v různých formách)
 • Společná péče obou rodičů

Stanovení výživného

Otázka výživného pro děti je velmi rozsáhlé téma. Ministerstvo spravedlnosti vydalo doporučující tabulku pro určení výše výživného. Tabulka je orientační, při stanovení výše výživného soud zkoumá více podmínek. Tabulky nepracují s širšími okolnostmi a maximální hranicí, tedy nejsou dogma. Obecně však platí, že výživné lze určit na dobu, kdy dítě není schopno se samo živit, a že dítě má právo na zásadně shodnou životní úroveň rodičů. Lze dohledat různé postupy pro výpočet výživného, avšak pozor, s ohledem na množství určujících faktorů při stanovení výše výživného, nemusí být přesné.

Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí %
1.
0 - 5
11 - 15
2.
6 - 9
13 - 17
3.
10 - 14
15 - 19
4.
15 - 17
16 - 22
5.
18 a více
19 - 25

Samotný rozvod lze řešit dvěma způsoby:

 • sporem
 • dohodou (nesporně)

Nesporný rozvod

Lze za předpokladu, že: manželé jsou schopni se dohodnout na úpravě poměrů k nezletilým dětem a na úpravě svých majetkových poměrů a druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí. Současně manželé splňují (nebo souhlasně prohlásí, že splňují) následující podmínky:

 • ke dni zahájení řízení o rozvod manželství trvalo nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
 • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu (a soud jejich dohodu schválil),
 • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Písemně sepsané dohody manželé předloží soudu spolu s příslušnými podanými návrhy (opatrovnický a společný návrh na rozvod).

Opatrovnický soud předloženou dohodu rodičů posoudí zpravidla při jediném jednání a zpravidla schválí. Orgán sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD) je účastníkem řízení jako opatrovník nezletilých a v tomto případě do řízení příliš nezasahuje, pokud dohoda není ve zjevném rozporu se zájmy nezletilých dětí.

Následuje řízení o rozvod, kde je doložena příslušná dohoda o vypořádání majetku a bydlení, přičemž proces rozvodu je již pak velmi jednoduchý. Soud zde nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Obě řízení tak probíhají bez zbytečných emocí i nadměrné finanční a časové zátěže.

Kde není soupeř, není boj.

Komunikace je cesta. „A cesta je cíl.“ 

Užitečné informace

O rozvodu manželství rozhoduje soud na návrh jednoho z manželů.

Pokud zvolíte variantu nesporného rozvodu, budete potřebovat kromě Návrhu na rozvod manželství ještě tyto 2 dokumenty:

 1. Dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti /nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství (tu pak schválí opatrovnický soud svým rozsudkem v opatrovnickém řízení)
 2. Dohoda o vypořádání majetkových vztahů a úpravě společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství

Spolu s návrhem na rozvod je v obou typech rozvodu třeba prvně podat soudu Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem. V případně nesporného rozvodu lze tento návrh podat současně s návrhem na rozvod.

Jako přílohu k návrhu na rozvod je třeba dodat rodné listy nezletilých dětí a oddací list. Návrh na rozvod se podává místně příslušnému soudu (soud posledního společného bydliště manželů, pokud tam bydlí stále alespoň jeden z nich, popř. pokud tomu tak není, řeší se příslušnost v souladu se zákonem dalšími postupy).

Pokud máte nezletilé děti, čekají Vás minimálně dvě soudní jednání. Jedno týkající se úpravy poměrů k nezletilým dětem, druhé týkající se samotného rozvodu. Délka od podání návrhu k pravomocnému rozsudku bývá různá. Zpravidla se pohybuje kolem půl roku, v případě rozvodu nesporného.  V případě sporu nelze délku přesně odhadnout, neboť závisí na mnoha faktorech u konkrétního případu (děti, majetek, popírání rozvodu atd.)

Kolik to celé bude stát?

Nesporný rozvod můžete zvládnout v řádech tisíců korun. Sporný rozvod se může dostat od desítek tisíc po stovky tisíc korun… emoční újma je bohužel daleko vyšší.

 • Soud má povinnost ještě před zahájením řízení pokusit se o smír účastníků. V praxi to znamená, že soudce na začátku prvního jednání vyzve oba manžele, aby zvážili, zda rozvod je jediným možným východiskem současné krize jejich manželství. Vyzve účastníky ke kompromisu nebo ke konzultaci s odborníky, psychology, případně psychiatry či mediátorem Z tohoto důvodu nelze manžele rozvést bez jejich osobní účasti při jednání, a to i když oba manželé mají zájem na tom, se rozvést. Je ovšem lépe učinit příčinu rozvratu manželství nespornou, aby se řízení neprotahovalo. V takovém případě se soud zpravidla omezí na otázku, zda manželé činí příčinu rozvratu nespornou a spokojí se se souhlasnou odpovědí. Tím „výslech“ účastníků skončí (někdy se v praxi výjimečně děje, že soud k výslovné žádosti obou manželů na osobním setkání netrvá, pokud oba s rozvodem zcela souhlasí)
 • Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Berte to v úvahu např. při stanovení výše výživného.
 • Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Sporný rozvod

Rozvod sporem nastává v případě, kdy si jeden z manželů rozvod manželství nepřeje, popř. není ochoten podpořit společný návrh na rozvod manželství. V takových případech není rozhodování soudu lehké a soudní řízení přináší účastníkům často nepříjemné zážitky. Nutnost dokazovat, že manželství neplní a není schopno plnit žádnou ze svých funkcí, tj. dokazovat skutečnosti svědčící o tom, že manželé spolu trvale nežijí, nevedou společnou domácnost, nemají se rádi, nepomáhají si, nejsou schopni společně vychovávat děti, vede často účastníky ke zveřejňování různých detailů ze společného života nebo z intimní sféry druhého manžela.

Soud přitom v řízení o rozvod nezkoumá jen hloubku manželského rozvratu, ale i jeho trvalost, zejména jde-li o manželství s dětmi. Soud je totiž ze zákona povinen vždy zjišťovat, zda manželství není přes všechna nedorozumění mezi manžely přece jen schopno plnit alespoň jednu ze svých nejdůležitějších funkcí, totiž společnou péči o nezletilé děti a vytváření vhodného a bezpečného výchovného prostředí.

Soud nejprve před samotným řízením o rozvod řeší úpravu poměrů k nezletilým dětem. Pokud neexistuje shoda, opět probíhá rozsáhlé dokazování. Mnohdy jsou děti do řízení před soudem vtaženy a nuceny se rozhodnout, u kterého rodiče chtějí mít zázemí. Netřeba dodávat, že tato „Sofiina volba“ je pro děti veliký stresový faktor. V řadě případů se stává, že druhý rodič navrhuje střídavou péči, kdy tento návrh je podpořen i soudem, ale tato forma péče je dle našeho názoru líbivé, rádoby spravedlivé řešení z pohledu prostého práva. Z pohledu skutečných zájmů dítěte, tedy jeho emoční stability, praktičnosti a nároků na energii dítěte, je řešením pro dítě poměrně zátěžovým. Řada dětí jí pak v praxi obtížně zvládá a stěžuje si, že nemají jednotné zázemí a klid – obecně je tak vhodná pro starší děti. I zde samozřejmě výjimky existují, zejm. vždy záleží na rodičích samotných.

Kontaktujte nás